Privacy verklaring Anouk Bongers

Anouk Bongers, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 80522262, is verantwoordelijk voor de  verwerking van persoons- gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens: www.nl.anoukbongers.com 

https://www.arjanbleeker.nl  

Hoge Notte 4  

6031 HW  

Nederweert  

+31645369815 

Anouk Bongers is de Functionaris Gegevensbescherming. Zij is te bereiken via bongers.anouk@gmail.com 

Persoonsgegevens die wij verwerken  

Anouk Bongers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze  gegevens zelf aan ons verstrekt.  

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

Voor- en achternaam  

Adresgegevens 

Telefoonnummer 

E-mailadres  

Bankrekeningnummer  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn  dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming heb- ben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een  bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun  kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.  Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een  minderjarige, neem dan contact met ons op via bongers.anouk@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken  

Anouk Bongers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– Het afhandelen van jouw betaling 

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren  – Om goederen en diensten bij je af te leveren  

– Anouk Bongers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij  nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

Privacy verklaring Anouk Bongers

Geautomatiseerde besluitvorming  

Anouk Bongers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)  gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door  computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Anouk  Bongers) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  

Anouk Bongers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor communicatie, goede uitvoering  van de werkzaamheden en wettelijke verplichtingen.  

Delen van persoonsgegevens met derden 

Anouk Bongers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is  voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven  die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor  eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Anouk Bongers blijft verantwoordelijk  voor deze verwerkingen.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Anouk Bongers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht  om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de  verwerking van jouw persoonsgegevens door Anouk Bongers en heb je het recht op  

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die  wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdracht van je persoonsgegevens of verzoek  tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar  bongers.anouk@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de  strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter  bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .  

Anouk Bongers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale  toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  

Anouk Bongers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om  misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem  dan contact op via bongers.anouk@gmail.com